LYRIA TGV

Agency: Lyria TGV (Geneva – Switzerland)

EMIRATES

Agency: Strawberryfrog (Amsterdam-Holland)

HARPIC

Agency: BETC (Paris – France)

RICOLA

Agency: Red (Paris – France)

LE TEMPS

Agency: Rive Gauche (Geneva-Switzerland)

RAPHAEL

Agency: Y&R (Geneva – Switzerland)